Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL

Elektronický průmysl je průmysl, který se v průběhu 20. století vytvořil s potřebou výroby elektronických zařízení nebo jejich částí, strojů, přístrojů, spotřební elektroniky, elektronických komponent, později počítačů a mobilních zařízení atd. a postupně se stal průmyslem globálním, kolem kterého se ročně točí mnoho miliard dolarů. Současná společnost používá celou řadu elektronických zařízení, vyráběných v automatizovaných a poloautomatizovaných továrnách po celém světě.


Elektrotechnické obory

Elektrotechnika se dělí na řadu oborů a podooborů. Tyto obory v zásadě můžeme rozdělit na tzv. slaboproud a silnoproud, záleží na velikosti energií, s kterými se zde pracuje. K oborům „slaboproudu“ se řadí například elektronika a telekomunikace, k oborům „silnoproudu“ patří elektroenergetika, elektrické stroje, elektrické přístroje, výkonová elektronika a elektrické pohony. Tyto obory mnohdy nelze zcela striktně oddělit, protože se mnohde prolínají a navazují na sebe.


Elektroenergetika

Elektroenergetika je nejstarším elektrotechnickým oborem. Zabývá se především výrobou, přenosem a distribucí elektrické energie, také se sem řadí elektrické osvětlení a přeměna elektřiny na teplo (elektrické topení, elektrické vysoké pece, elektrické pece na sklo a podobně), spadá sem rovněž problematika ochrany před nežádoucími účinky elektrického proudu.

Řadíme zde:
 • tepelné elektrárny
 • jaderné elektrárny
 • vodní elektrárny
 • sluneční elektrárny
 • větrné elektrárny
 • rozvodny
 • elektrické vedení
 • přenosové soustavy

Elektrické stroje

Elektrické stroje jsou zařízení sloužící přeměně elektrické energie na pohyb a naopak a ke změně parametrů elektrické energie. V zásadě rozlišujeme elektrické stroje točivé (motory a generátory) a netočivé (transformátory).

Řadíme zde:
 • transformátor
 • elektrický motor
 • generátor, alternátor
 • dynamo, stejnosměrný motor (stejnosměrný stroj)
 • asynchronní motor (indukční stroj)

Elektrické přístroje

Jako obor se zabývají zařízeními sloužícími k ovládání a měření elektrické energie.

Řadíme zde:
 • jističe, pojistky
 • stykače, vypínače, odpojovače
 • relé
a různé měřicí přístroje jako:
 • voltmetr
 • ampérmetr
 • ohmmetr
 • wattmetr

Elektrické pohony

Tento obor se zabývá pohonem strojů a jiných technických zařízení pomocí elektrické energie. Podle druhu použitých strojů rozlišujeme pohony stejnosměrné a střídavé, dále rozlišujeme pohony regulované a neregulované. U neregulovaných pohonů je třeba zpravidla řešit rozběh a jištění stroje, u regulovaných pohonů dále regulaci rychlosti nebo polohy. V průmyslových aplikacích se také často nejedná o izolované pohony, ale o regulaci vícemotorových soustrojí, jako jsou různé dopravníky, jeřáby, výtahy, válcovací stolice nebo papírenské stroje. Moderní regulované pohony často zahrnují sofistikované řízení založené na frekvenčních měničích, zde často včetně počítačem řízeného provozu stroje.


Použité zdroje:
 • 1. Wikipedie: Elektrotechnika [online]. [cit. 2014-10-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnika